Upravni odbor

Back to top

upravni.odbor@hksr.hr

 

Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje vodi poslovanje Komore, brine se za izvršavanje programa rada Komore i izvršavanje akata Skupštine Komore, obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Upravni odbor Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Upravni odbor Komore čine predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore te sedam članova koje bira Skupština Komore na vrijeme od četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore, saziva sjednice, predsjeda im i potpisuje akte Upravnog odbora Komore.

Upravni odbor Komore donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova nazočnih članova, ako je sjednici nazočna većina članova.

 

Upravni odbor Komore:

– provodi odluke i zaključke Skupštine Komore

– priprema prijedlog statuta, pravilnika i odluka, te drugih općih akata koje donosi Skupština Komore

– predlaže zaključke i stavove te daje mišljenja o pitanjima o kojima Skupština Komore raspravlja

– osniva stručna tijela i radne skupine i usklađuje njihov rad

– odlučuje o promjeni sjedišta Komore

– obavlja izbor tajnika i drugih zaposlenika Komore

– odlučuje o izboru predstavnika stručnih tijela Komore

– odlučuje u drugom stupnju o prigovorima radnika Komore protiv pojedinačnih odluka iz područja radnih odnosa

– usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja

– utvrđuje potrebe i stavove, te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja

– određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove Disciplinskog suda Komore

– donosi odluku o visini naknade za provoditelje stručnog nadzora i članove Povjerenstva za stručni nadzor

– donosi odluku o visini naknade za članove drugih tijela Komore

– na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, donosi Listu stručnjaka za provođenje stručnog nadzora

– odlučuje o kupnji nekretnina te o korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Komore

– odlučuje o sklapanju poslova, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00 kuna

– bira predstavnike Komore u druga tijela i organizacije

– odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te bira predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama

– brine za unapređenje suradnje s drugim Komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu

– daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore

– obavlja poslove od općeg značaja za djelatnost socijalnog rada

– imenuje urednika glasila Komore

– obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona, Statuta i općih akata Komore.

 

U mandatnom razdoblju 2021. – 2025. članovi Upravnog odbora su:

mr.sc. Antun Ilijaš, predsjednik

mr.sc. Silvija Kancijan, zamjenica predsjednika

Livio Dolgoš

Meri Gatin

Iva Jovović

Štefica Karačić

Domagoj Kronstein

Katarina Opačić

Renata Sever