Upravni odbor

Back to top

upravni.odbor@hksr.hr

Upravni odbor je izvršno tijelo Komore koje vodi poslovanje Komore, brine za izvršenje programa rada Komore i izvršenje akata Skupštine, a ima i druga prava i obveze određene Statutom Komore te za svoj rad odgovara Skupštini.

Upravni odbor Komore čine predsjednik Komore i zamjenik predsjednika Komore te 7 (sedam) članova koje izabere Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti ponovno izabrani.

Predsjednik Komore obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore, saziva njegove sjednice, predsjeda im i potpisuje akte Upravnog odbora.

Upravni odbor:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine,
 2. priprema prijedlog statuta, pravilnika i odluka, te drugih akata koje donosi Skupština,
 3. predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati,
 4. osniva stručna povjerenstva,
 5. odlučuje o promjeni sjedišta Komore,
 6. priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
 7. donosi pravilnike i druge opće akte Komore za koje nije nadležna Skupština ili drugo tijelo Komore,
 8. utvrđuje prijedloge provedbenih propisa u skladu s odredbama zakona,
 9. oblikuje stavove članova Komore na području djelatnosti socijalnog rada,
 10. predlaže Skupštini kandidate za članove Upravnog i Nadzornog odbora Komore, predsjednika i zamjenika predsjednika Komore, članove Etičkog povjerenstva Komore i članove Disciplinskog suda Komore,
 11. obavlja izbor tajnika i blagajnika Komore, te ih razrješuje,
 12. ustanovljuje i usklađuje interese članova Komore u odnosu na kolektivne ugovore,
 13. usklađuje međusobne interese strukovnih udruženja,
 14. obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
 15. izdaje glasilo Komore i imenuje urednika tog glasila,
 16. odlučuje o zahtjevima za upis u imenike,
 17. donosi odluku o brisanju člana iz Registra članstva,
 18. odlučuje o oduzimanju odobrenja za samostalan rad,
 19. ustanovljuje potrebe i stavove, te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja,
 20. donosi opće akte i rebalans financijskog plana Komore,
 21. nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore,
 22. imenuje i razrješuje predsjednika i članove povjerenstava,
 23. određuje predstavnike Komore u druga tijela i organizacije,
 24. određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove Disciplinskog suda komore,
 25. odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištenju i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore,
 26. odlučuje u drugom stupnju o prigovorima radnika Komore protiv pojedinačnih odluka iz područja radnih odnosa,
 27. odlučuje o žalbama na odluke predsjednika i zamjenika predsjednika, osim ako Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore nije drugačije određeno,
 28. odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke stalnih povjerenstava Komore, ako nije drugačije propisano ovim Statutom i općim aktima Komore,
 29. odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne udruge i organizacije te izabire predstavnike Komore u tim udrugama ili organizacijama,
 30. brine za unapređenje suradnje s drugim Komorama, strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama te obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 31. daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore,
 32. obavlja poslove od općeg značaja za djelatnost socijalnog rada,
 33. donosi odluke o sklapanju poslova, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 70.000,00 kuna, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,
 34. rješava i ostala pitanja što prema Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, ovom statutu i drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug ili koja mu Skupština ustupi na rješavanje.

 

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Upravnog odbora su:
mr. sc. Antun Ilijaš, predsjednik
Ema Vukov Trifunović, zamjenica predsjednika
Klaudia Devčić Majerić
Marko Buljevac
Meri Gatin
Silvija Kancijan
Štefica Karačić
Domagoj Kronstein
Goran Zekonja