Stručna tijela

Back to top

Stručna tijela Komore su:

1. Etičko povjerenstvo

eticko.povjerenstvo@hksr.hr

2. Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje

povjerenstvo.za.strucna.pitanja.i.trajno.usavrsavanje@hksr.hr

3.Povjerenstvo za stručni nadzor

povjerenstvo.za.strucni.nadzor@hksr.hr

4. Povjerenstvo za profesionalnu djelatnost socijalnog rada

povjerenstvo.za.profesionalnu.djelatnost.socijalnog.rada@hksr.hr

5. Povjerenstvo za provjeru uvjeta za stjecanje odobrenja za rad.

povjerenstvo.za.provjeru.uvjeta.za.stjecanje.odobrenja.za.rad@hksr.hr

6. Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

povjerenstvo.inozemne@hksr.hr

7. Povjerenstvo za odnose s javnošću

press@hksr.hr

8. Stručne sekcije

 

ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje prijedlog Etičkoga kodeksa socijalnih radnika,
 • prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti socijalnog rada i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • u slučaju sumnje u povrede odredaba Etičkoga kodeksa socijalnih radnika, predlaže predsjedniku/ici Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom Komore,
 • obavlja druge poslove određene Statutom HKSR-a ili općim aktima Komore

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Etičkog povjerenstva su:
Nataša Jelača
Mirjana Marojević
Mirjana Rukavina
Dubravka Smolić
Gordana Sudec

POVJERENSTVO ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO USAVRŠAVANJE

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost socijalnog rada,
 • daje prijedlog sadržaja plana i protokola za provođenje djelatnosti socijalnog rada,
 • utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore, te isto organizira,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,
 • predlaže nacrt standarda i normativa za djelatnost socijalnog rada,
 • predlaže grane specijalizacije, trajanje, sadržaj i program specijalizacije i užih specijalnosti,
 • predlaže trajanje, sadržaj i program dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija,
 • daje mišljenje ministarstvu o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža,
 • izrađuje nacrt sadržaja liste članova Komore,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje su:
Vanja Branica
Milica Gregurić Prugovečki
Marko Grgurević
Ljiljana Fabac
Marijana Ljubić

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Povjerenstvo za stručni nadzor obavlja sljedeće poslove:

 • donosi stručna mjerila za provođenje stručnog nadzora,
 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor,
 • utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete,
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,
 • sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa usluga socijalnog rada,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj djelatnosti socijalnog rada,
 • razmatra, daje mišljenje i utvrđuje stajalište i o drugim stručnim pitanjima,
 • vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja u području djelatnosti socijalnog rada,
 • vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
 • izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru,
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete sa inspekcijom nadležnog ministarstva,
 • u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskim sudom Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima, te ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb,
 • surađuje s nadležnom inspekcijom,
 • poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Disciplinskim sudom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Povjerenstva za stručni nadzor su:
Mara Budimir
Gordana Daniel
Mile D. Janković
Darija Nikolić
Snježana Šalamon

POVJERENSTVO ZA PROFESIONALNU DJELATNOST SOCIJALNOG RADA

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Povjerenstva za profesionalnu djelatnost socijalnog rada su:

Marina Brkić
Božena Horvat-Alajbegović
Gordana Horvat
Željka Škrlec Valjak
Maja Vidolin Tumara

POVJERENSTVO ZA PROVJERU UVJETA ZA STJECANJE ODOBRENJA ZA RAD

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Povjerenstva za provedbu ispita stručnih znanja i kompetencija su:

Ines Koropatnicki
Ivica Luketić
Glorija Odobašić
Katarina Radat
Lucija Vejmelka

POVJERENSTVO ZA USPOREDBU STRUČNIH KVALIFIKACIJA I PROVJERU KOMPETENTNOSTI

Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti obavlja sljedeće poslove:

 • provodi usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti te daje stručno mišljenje,
 • razmatra sustav obrazovanja u državi u kojoj je stečena kvalifikacija, 
 • razmatra dopusnicu inozemnog visokog učilišta na kojoj je stručna kvalifikacija stečena i studijskoga programa na osnovi kojega je stečena ili drugi odgovarajući document,
 • razmatra uvjete upisa na studijski odnosno obrazovni program,
 • razmatra trajanje obrazovanja,
 • razmatra prava koja proizlaze iz inozemne stručne odnosno obrazovne kvalifikacije u državi u kojoj je stečena,
 • razmatra mišljenje Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o inozemnoj visokoškolskoj obrazovnoj kvalifikaciji, 
 • razmatra i druge okolnosti/činjenice od značaja za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

U mandatnom razdoblju 2019.-2023. članovi Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti su:

Ružica Dulić
Maja Ferenčina
Dijana Fijačko
Dita Jovović
Kristina Urbanc

POVJERENSTVO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Povjerenstva za odnose s javnošću su:

Janja Mešinović
Martina Podobnik
Ivana Ruga
Tamara Strmac
Marion Trcol

SEKCIJA SOCIJALNIH RADNIKA U ZDRAVSTVU

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu su:

Andreja Balaž Gilja
Tamara Brezičević
Monika Franjić
Petar Grancarić
Lucija Loparić

SEKCIJA SOCIJALNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Sekcije socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb su:

Irena Andrić
Dejana Kurtović
Mirela Leacy
Tatjana Vlašić
Mirjana Zvekić Pohanić

SEKCIJA SOCIJALNIH RADNIKA U CIVILNOM SEKTORU

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Sekcije socijalnih radnika u civilnom sektoru su:

Valentina Čadavec
Adrijana Al-Nidawi
Martina Perić
Mihaela Petković
Ana Veočić

SEKCIJA SOCIJALNIH RADNIKA ZAPOSLENIH U DOMOVIMA SOCIJALNE SKRBI

U mandatnom razdoblju 2021.-2025. članovi Sekcije socijalnih radnika zaposlenih u domovima socijalne skrbi su:

Željka Bele
Suzana Belović
Nela Fiškuš
Gordana Tunjić
Marina Vulinović