Predsjednik/ica

Back to top

predsjednik@hksr.hr

Predsjednik Komore:

 1. predstavlja i zastupa Komoru, te odgovara za zakonitost njezina rada,
 2. predlaže program i smjernice rada Komore,
 3. usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja te rada ukupnog komorskog sustava,
 4. saziva i predsjedava Skupštinom,
 5. izvršava zaključke i odluke Skupštine,
 6. saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke,
 7. potpisuje ugovore koje sklapa Komora, te akte koje donosi Skupština Komore i akte o provedbi odluka Skupštine Komore,
 8. podnosi zahtjeve Disciplinskom sudu Komore za pokretanje disciplinskog postupka,
 9. predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore,
 10. brine da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore, te je ovlašten zatražiti izvješće od svih tijela Komore, tajnika i blagajnika te sukladno istima i djelovati,
 11. daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu,
 12. vodi ured Komore,
 13. donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,
 14. obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom ili općim aktima Komore, te poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika u mandatnom razdoblju 2017.-2021. je:

mr. sc. Antun Ilijaš

Životopis

 

Zamjenik/ica Predsjednika

zamjenik.predsjednika@hksr.hr

Zamjenik/ica predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.

Zamjenica predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika u mandatnom razdoblju 2017.-2021. je:

Ema Vukov-Trifunović