Predsjednik/ica

Back to top

Predsjednik Komore

predsjednik@hksr.hr

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik Komore obavlja poslove određene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore:

 

– predlaže program i smjernice rada Komore

– usklađuje aktivnosti tijela te rada ukupnog komorskog sustava

– izvršava zaključke i odluke Skupštine

– saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke

– predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore

– brine da rad tijela Komore bude u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore

– daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu

– organizira rad ureda Komore

– donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Zakona, Statuta i općih akata Komore

 

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika u mandatnom razdoblju 2021.-2025. je:

mr. sc. Antun Ilijaš

Životopis

 

Zamjenik/ica Predsjednika

zamjenik.predsjednika@hksr.hr

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegove spriječenosti.

Zamjenica predsjednika Hrvatske komore socijalnih radnika u mandatnom razdoblju 2021.-2025. je:

mr.sc. Silvija Kancijan