Nadzorni odbor

Back to top

nadzorni.odbor@hksr.hr

Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i 2 (dva) člana koje Skupština Komore bira na 4 (četiri) godine.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

  • provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,
  • zakonitost odluka koje donose tijela Komore,
  • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,
  • transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,
  • ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore,
  • ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,
  • može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor.

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Nadzornog odbora su:
Jasna Cesarec
Maja Ferenčina
Ljiljana Vrbić