Nadzorni odbor

Back to top

nadzorni.odbor@hksr.hr

 

Nadzorni odbor Komore ima predsjednika i četiri člana koje bira Skupština Komore na četiri godine, a koji mogu biti ponovno izabrani.

Nadzorni odbor Komore odgovoran je za svoj rad Skupštini Komore.

Nadzorni odbor Komore dužan je najmanje dva puta godišnje pregledati novčano poslovanje i završni račun Komore.

 

Nadzorni odbor Komore nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore

– ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore

– materijalno i financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore

– transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore

– ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore i

– može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor

 

U mandatnom razdoblju 2021. – 2025. članovi Nadzornog odbora su:

Brankica Crljenko

Sanja Helfrih

Ivan Turković