Tajnik

Back to top

 

 • voditelj ureda

Tajnik Hrvatske komore socijalnih radnika je:

Ines Furda

tajnik@hksr.hr

tel. +385 (0)1 2344 348

mob. +385 (0)91 143 5555

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

 • Koordinacija rada tijela Komore: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor – administrativna i logistička potpora (predlaganje dinamike, priprema materijala, vođenje zapisnika te koordinacija i praćenje održavanja sjednica).
 • Koordinacija rada Stručnih tijela Komore: Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje, Povjerenstvo za odnose s javnošću, sekcije Komore te sva ostala radna tijela Komore osnovana od strane Upravnog odbora – administrativna i logistička potpora.
 • Koordinacija i kontrola rada svih djelatnika ureda Komore, provedba usvojenog programa rada i odluka Komore, briga o pravovremenom postupanju po protokolima Komore, zapisnicima i uputama ovlaštenih osoba.  
 • Stručni, administrativni, logistički i organizacijski poslovi vezani uz provedbu programa stručnog usavršavanja te ostalih događanja u organizaciji Komore. Suradnja s Povjerenstvom za stručna pitanja i trajno usavršavanje te stručnim sekcijama vezano uz organizaciju stručnog usavršavanja. Komunikacija i koordinacija s organizatorima i polaznicima stručnog usavršavanja.
 • Odgovaranje na službeni e-mail, telefon i mobitel Komore, slanje obavijesti članovima Komore, uređivanje web stranice i Facebook stranice Komore te zatvorene Facebook grupe.  
 • Vođenje postupka bodovanja: izrada odluka o bodovanju, evidentiranje bodova u bazi podataka, slanje odluka o bodovanju organizatorima i članovima Komore.
 • Vođenje postupka smanjenja broja bodova: izrada odluka, evidentiranje smanjenja u bazi podataka, slanje odluka članovima Komore.
 • Davanje usmenih i pismenih informacija u svezi s uvjetima i procedurama upisa u Komoru, mogućnostima i drugim upitima vezanim uz uvjete članstva u Komori. 
 • Prisustvovanje događanjima i sastancima na koja su pozvani predstavnici Komore. Zastupanje i predstavljanje Komore. 
 • Uspostavljanje i vođenje imenika, upisnika, evidencija i drugih oblika evidentiranja podataka utvrđenih Zakonom, Statutom i drugim aktima Komore, vezanih uz članove Komore, kandidate za pristupanje u članstvo Komore, vježbenike i članove koji obavljaju djelatnost socijalnog rada kao profesionalnu djelatnost.   
 • Evidentiranje i izmjena statusa članova Komore, ažuriranje podataka u odgovarajućim bazama podataka, evidentiranje osobnih podataka. 
 • Priprema i izrada zakonom propisanih izvješća te dostavljanje informacija i dokumentacije resornom ministarstvu, Hrvatskom državnom arhivu, Državnom zavodu za statistiku, Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva i drugim tijelima. 
 • Pismena i usmena korespondencija s drugim ustanovama i osobama, provođenje protokolarnih poslova i poslova koordiniranja međunarodne suradnje. 
 • Izrada putnih naloga, vođenje evidencije putnih naloga, izrada ugovora za honorare, izrada mjesečnih izvješća o putnim troškovima.
 • Izrada ugovora i računa za naplatu postotka od kotizacije za organizatore stručnih usavršavanja.
 • Izdavanje izvadaka, potvrda, uvjerenja i drugih dokumenata izdanih na temelju podataka iz imenika, upisnika ili evidencija, sukladno Zakonu, Statutu i drugim aktima Komore.  
 • Organizacija putovanja, smještaja, vanjskih usluga, ugovaranje intelektualnih usluga i pomoćnog rada, distribucija informacija. 
 • Komunikacija i suradnja s resornim ministarstvom, prisustvovanje sastancima, pribavljanje potrebnih suglasnosti, te izvještavanje o realiziranim aktivnostima. 
 • Suradnja i prisustvovanje sastancima s tijelima državne uprave, stranim partnerima, komorama, fakultetima, institucijama, tvrtkama i drugim poslovnim partnerima u cilju unaprjeđenja struke. 
 • Provedba projekata koji proizlaze iz suradnje s ministarstvima, studijem, komorama, udrugama i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu te uspostava suradnje.  
 • Sudjelovanje u izradi prijedloga planova prihoda i troškova Komore, praćenje njihova izvršenja, izrada statističkih i financijskih izvješća, praćenje stanja na računima Komore, kontrola uplata i evidencija plaćanja, kontrola naplate i korištenja sredstava, te drugi poslovi sukladno posebnim propisima i planskim dokumentima Komore. 
 • Vođenje financijskog i računovodstvenog poslovanja, vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa, blagajničko poslovanje, gotovinske uplate i isplate sredstava, vođenje računa o rokovima plaćanja svih obveza, priprema podataka za plaće, isplata plaće, plaćanje računa, suradnja s knjigovodstvenim servisom, komunikacija s bankom, vođenje knjige nefinancijske imovine, godišnja inventura. 
 • Priprema i tisak članskih iskaznica i ovlaštenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada. 
 • Koordinacija rada uredništva glasnika te Newslettera Komore.
 • Ugovaranje i koordinacija ostvarivanja pogodnosti za članove Komore. 
 • Poslovi vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, vođenje predmeta prava na pristup informacijama, izrada godišnjeg izvješća, poslovi službenika za informiranje, razmjena informacija i podataka putem IMI sustava.
 • Ostali stručni poslovi po nalogu Predsjednika Komore.