Tajnik

Back to top

 

 • voditelj ureda

Tajnik Hrvatske komore socijalnih radnika je:

Ines Furda

tajnik@hksr.hr

tel. +385 (0)1 2344 348

mob. +385 (0)91 143 5555

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

 • Koordinacija rada tijela Komore: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Disciplinski sud,  
 • Svi poslovi vezani uz rad Stručnih tijela Komore: Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje i Povjerenstvo za stručni nadzor.
 • Koordinacija rada stručnih sekcija Komore.
 • Koordinacija rada svih djelatnika ureda Komore, provedba usvojenog programa rada i odluka Komore, briga o pravovremenom postupanju po protokolima Komore, zapisnicima i uputama ovlaštenih osoba,  
 • Odgovaranje na službeni e-mail i telefon Komore, slanje obavijesti članovima Komore, uređivanje web stranice Komore,  
 • Davanje usmenih i pismenih informacija u svezi s organizacijskim oblikom obavljanja posla,
 • Tehnička priprema sjednica tijela Komore i drugih sastanaka na razini Komore,
 • Prisustvovanje događanjima na koja su pozvani predstavnici Komore,
 • Zastupanje i predstavljanje Komore.
 • Predlaganje dinamike, priprema, koordinacija i praćenje održavanja sjednica Skupštine,
 • Organizacije putovanja, vanjskih usluga, ugovaranja intelektualnih usluga i pomoćnog rada, distribuciju informacija, 
 • Pripreme zakonom propisanih izvješća i dostavljanja informacija i dokumentacije resornom ministarstvu, Hrvatskom državnom arhivu, Državnom zavodu za statistiku i drugim tijelima uprave, 
 • Pismena i usmena korespondencija s drugim ustanovama i osobama, provođenje protokolarnih poslova i poslova koordiniranja međunarodne suradnje,
 • Izdavanje izvadaka, potvrda, uvjerenja i drugih dokumenata izdanih na temelju podataka iz imenika, upisnika ili evidencija, sukladno Zakonu, Statutu i drugim aktima Komore.
 • Evidentiranje i izmjena statusa članova Komore, ažuriranje podataka u odgovarajućim bazama podataka, evidentiranje osobnih podataka, 
 • Komunikacija s resornim ministarstvom, pribavljanje potrebnih suglasnosti, te izvještavanje o realiziranim aktivnostima, 
 • Suradnja i prisustvovanje sastancima s tijelima državne uprave, stranim partnerima i komorama, fakultetima, institucijama, tvrtkama i drugim poslovnim partnerima u cilju unaprjeđenja struke.
 • Financijska provedba i kontrola financijskog  poslovanja vezana uz projekte koji proizlaze iz suradnje s ministarstvima, studijem, komorama, udrugama i drugim profesionalnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,  
 • Sudjelovanje u izradi prijedloga planova prihoda i troškova Komore, praćenje njihova izvršenja, 
 • Sudjelovanje u izradi statističkih i financijskih izvješća, praćenje stanja na računima Komore, kontrola uplata i evidencija plaćanja, kontrola naplate i korištenja sredstava od vlastitih prihoda, te drugi poslovi sukladno posebnim propisima i planskim dokumentima Komore, 
 • Vođenje financijskog i računovodstvenog poslovanja, vođenje knjiga (UR-a,IR-a), blagajničko poslovanje, gotovinske uplate i isplate sredstava, vođenje računa o rokovima plaćanja svih obveza, izrada ugovora, putnih naloga, komunikacija s bankom,
 • Poslovi vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, poslovi službenika za informiranje,
 • Ostali stručni poslovi po nalogu Predsjednika Komore.