Skupština

Back to top

 

Skupština Komore najviše je tijelo odlučivanja Komore i čine je svi članovi Komore.

Skupštinu Komore saziva predsjednik Komore, a vodi ju predsjednik Skupštine.

Skupština Komore odlučuje u skladu s ovlaštenjima danim joj Zakonom i Statutom.

Skupština Komore obavlja sljedeće poslove:

 

– donosi Statut Komore uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi

– bira i razrješava Predsjednika i Zamjenika predsjednika Komore

– bira i razrješava članove Upravnog odbora Komore

– bira i razrješava članove Nadzornog odbora Komore

– bira i razrješava članove Disciplinskog suda

– donosi Poslovnik o radu Skupštine

– donosi odluku o visini članarine

– donosi Etički kodeks za djelatnost socijalnog rada

– donosi godišnji proračun

– odlučuje o izvješćima o provedbi godišnjeg plana rada te o financijskom poslovanju i završnom računu Komore

– odlučuje o izvješćima svih tijela Komore

– donosi strateške odluke važne za rad Komore

– donosi Program rada Komore

– predlaže osnivanje stručnih tijela i radnih skupina

– donosi opće akte kojima se provode javne ovlasti Komore

– obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona i Statuta.