Skupština

Back to top

Skupština je najviše tijelo Komore i čine je svi članovi Komore.

Skupština odlučuje u skladu s ovlaštenjima danim Zakonom o djelatnosti socijalnog rada i ovim Statutom.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi Statut Komore uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 2. imenuje i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Komore,
 3. imenuje i razrješuje članove Upravnog odbora Komore,
 4. donosi Poslovnik o radu Skupština,
 5. donosi opće akte kojima se uređuju javne ovlasti Komore i druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore,
 6. donosi odluku o visini članarine,
 7. donosi Etički kodeks,
 8. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 9. odlučuje o izvješćima provedbi godišnjeg plana rada te o financijskom poslovanju i zaključnom računu Komore,
 10. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva, Disciplinskog suda te drugih povjerenstava i njihove zamjenike,
 11. odlučuje o izvješćima svih tijela Komore,
 12. odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora Komore,
 13. donosi strateške odluke važne za rad Komore,
 14. donosi Program rada Komore.