Povjerenstva

Back to top

Povjerenstva Komore su:

Stalna povjerenstva sastoje se od 5 (pet) člana/ice, koji između sebe biraju predsjednika/icu.

ETIČKO POVJERENSTVO

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje prijedlog Etičkoga kodeksa socijalnih radnika,
 • prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti socijalnog rada i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • u slučaju sumnje u povrede odredaba Etičkoga kodeksa socijalnih radnika, predlaže predsjedniku/ici Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom Komore,
 • obavlja druge poslove određene Statutom HKSR-a ili općim aktima Komore

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Etičkog povjerenstva su:
Marijana Dumančić
Sandra Kolaković
Mirjana Marojević
Melanija Paradi
Dubravka Smolić

POVJERENSTVO ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO USAVRŠAVANJE

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost socijalnog rada,
 • daje prijedlog sadržaja plana i protokola za provođenje djelatnosti socijalnog rada,
 • utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore, te isto organizira,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,
 • predlaže nacrt standarda i normativa za djelatnost socijalnog rada,
 • predlaže grane specijalizacije, trajanje, sadržaj i program specijalizacije i užih specijalnosti,
 • predlaže trajanje, sadržaj i program dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija,
 • daje mišljenje ministarstvu o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža,
 • izrađuje nacrt sadržaja liste članova Komore,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje su:
Marinka Bakula-Anđelić
Vanja Branica
Milica Gregurić Prugovečki
Ljiljana Fabac
Marijana Ljubić

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Povjerenstvo za stručni nadzor obavlja sljedeće poslove:

 • donosi stručna mjerila za provođenje stručnog nadzora,
 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor,
 • utvrđuje stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalitete,
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,
 • sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa usluga socijalnog rada,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj djelatnosti socijalnog rada,
 • razmatra, daje mišljenje i utvrđuje stajalište i o drugim stručnim pitanjima,
 • vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja u području djelatnosti socijalnog rada,
 • vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
 • izrađuje godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru,
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete sa inspekcijom nadležnog ministarstva,
 • u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskim sudom Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima, te ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb,
 • surađuje s nadležnom inspekcijom,
 • poduzima potrebne predradnje za provođenje postupka pred Disciplinskim sudom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2017.-2021. članovi Povjerenstva za stručni nadzor su:
Mara Budimir
Gordana Daniel
Darija Nikolić
Predraga Stipić
Snježana Šalamon

POVJERENSTVO ZA USPOREDBU STRUČNIH KVALIFIKACIJA I PROVJERU KOMPETENTNOSTI

Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti obavlja sljedeće poslove:

 • provodi usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti te daje stručno mišljenje,
 • razmatra sustav obrazovanja u državi u kojoj je stečena kvalifikacija, 
 • razmatra dopusnicu inozemnog visokog učilišta na kojoj je stručna kvalifikacija stečena i studijskoga programa na osnovi kojega je stečena ili drugi odgovarajući document,
 • razmatra uvjete upisa na studijski odnosno obrazovni program,
 • razmatra trajanje obrazovanja,
 • razmatra prava koja proizlaze iz inozemne stručne odnosno obrazovne kvalifikacije u državi u kojoj je stečena,
 • razmatra mišljenje Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o inozemnoj visokoškolskoj obrazovnoj kvalifikaciji, 
 • razmatra i druge okolnosti/činjenice od značaja za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

U mandatnom razdoblju 2019.-2023. članovi Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti su:

Gordana Berc
Vesna Drobac
Anica Katačić
Alenka Ljubešić
Ana Opačić