Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Pravilnik o uredu HKSR Poslovnik o radu nadzornog odbora HKSR Poslovnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova Komore Poslovnik o radu disciplinskog suda prvog i drugog stupnja Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o sadržaju rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika u djelatnosti socijalnog rada Poslovnik o radu izborne skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Poslovnik o radu skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o stručnom nadzoru Poslovnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o izboru tijela Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljnja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad (licencije) Pravilnik o stručnim povjerenstvima Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o postupku upisa u imenike članova Hrvatske komore socijalnih radnika Odluka o visini članarine Poslovnik o radu upravnog odbora HKSR Statut Hrvatske komore socijalnih radnika Izmjene i dopune statuta Hrvatske komore socijalnih radnika Zakon o djelatnosti socijalnog rada Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih radnika Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj


ODNOSI S JAVNOŠĆU

POSTUPAK BODOVANJA

Pravilnik

Obrazac prijave za organizatore

Individualni obrazac prijave

Obrazac evaluacije

Bilješka o susretu supervizijske grupe

Stručne skupove koji su prijavljeni od strane organizatora nije potrebno individualno prijavljivati.


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ČLANOVA HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

STRUČNI NADZOR

PROJEKTI

Okrugli stol pod nazivom „ Socijalni rad u zdravstvu danas“

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, Hrvatska udruga socijalnih radnika je u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika organizirala Okrugli stol pod nazivom „Socijalni rad u zdravstvu danas“.

Okrugli stol je održan 21.03.2014. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, Zagreb, a vodila ga je predsjednica HUSR-a Štefica Karačić. Na Okruglom stolu prisustovalo je oko 60-tak socijalnih radnika/ica kao i dio gostiju.

Prisutne je pozdravio dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, koji je u pozdravnoj riječi istaknuo kako rad socijalnih radnika često nije valoriziran te je istaknuo žaljenje zbog degradacije socijalnog rada u okviru sustava zdravstva. Podsjetio je da su socijalni radnici u zdravstvu neraskidivo povezani s raznim segmentima zdravlja, a ne samo s psihijatrijom. Potaknuo je socijalne radnike na udruživanje, da stalno budu u „centru“ te da budu jedinstveni u reguliranju svog statusa. Upozorio je da je dio odgovornosti i na samim poslodavcima te istaknuo primjer Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ gdje je on kao ravnatelj izjednačio rad i plaću zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, dakle i socijalnih radnika. U završnoj riječi pozvao je sve prisutne na daljnju suradnju, te suradnju HUSR-a i HKSR-a sa Zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i „otvorio“ vrata Zavoda za nove akcije.

U nastavku su održana četiri izlaganja. Prvo izlaganje održala je Marija Žunec Cahunek, socijalna radnica iz Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, koja je govorila o aktualnom stanju socijalnih radnika u zdravstvu. Zatim je Dušan Borić, socijalni radnik iz Klinike za psihijatriju Vrapče, predstavio rad socijalnih radnika u psihijatriji i prikazao njihov opsežan djelokrug rada. Dragica Topolko, socijalna radnica iz Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“, predstavila je istraživanje u kojem je prikazana uloga socijalnih radnika u zdravstvu, timski rad i međuinstitucionalna suradnja. Posljednje izlaganje imala je Marijana Dumančić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vrbovec, koja je podsjetila na značajke socijalnog rada u zdravstvu.

Uslijedila je rasprava u kojoj su se javile: kolegice iz Psihijatrijske bolnice Ugljan, zatim kolegica Jurčec, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe, kolegica Trobić s Klinike za psihijatriju Vrapče, kolegica Svetić iz Poliklinike Suvag i kolegica iz Županijske bolnice Čakovec te istaknule probleme s kojima se susreću u radu. Ipak, istaknuti su i pozitivni primjeri iz prakse, kolegica u Kliničkoj bolnici Merkur radi na odjelu za medicinski potpomognutu oplodnju, a kolegica Šimec iz Opće bolnice Varaždin dio je tima u palijativnoj skrbi.
Okrugli stol završen je oko 15 sati uz velik broj pitanja i interesa kolega/ica za ovu temu.

Osim predstavnika Grada Zagreba - Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te predstavnice Upravnog odjela za socijalnu skrb Splita, na Okrugli stol nisu se odazvali pozvani predstavnici Ministarstava, nadležnih Zavoda niti medija.

 

Iz sveg navedenog uslijedilo je nekoliko zaključaka:

 1. u sustavu zdravstva nedostaje novozaposlenih socijalnih radnika;
 2. sustav zdravstva unazad nekoliko desetljeća smanjuje broj zaposlenih socijalnih radnika u zdravstvu, te nerijetko na ta mjesta zapošljava druge nezdravstvene djelatnike;
 3. najveći broj socijalnih radnika u zdravstvu radi u neurološko-psihijatrijskim odjelima i u psihijatrijskim bolnicama i savjetovalištima;
 4. poslovi socijalnih radnika u zdravstvu nisu prepoznati od strane HZZO-a, čime rad socijalnog radnika nije priznat kao stručni rad;
 5. opis poslova socijalnih radnika u zdravstvu nejednak je stoga će ga u dogledno vrijeme uskladiti  Komora koja će uz to izraditi katalog kompetencija;
 6. temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova socijalni radnici imaju niži koeficijent od drugih nezdravstvenih djelatnika u zdravstvu stoga će Komora i Hrvatska udruga socijalnih radnika zastupati socijalne radnike u zdravstvu i raditi na ujednačavanju koeficijenata te podizanju svijesti u važnosti socijalnog rada u području zdravstva;
 7. rad socijalnih radnika u zdravstvu smanjuje troškove liječenja posebno kod kompleksnih socijalnih situacija s kojima pacijenti dolaze u bolnicu zbog brzog rješavanja aktualne problematike od strane socijalnog radnika; 
 8. rad socijalnog radnika u zdravstvu dovodi do smanjenja broja rehospitalizacije pacijenata;
 9. socijalni radnici u zdravstvu teže ostvaruju i čine vidljivim identitet struke socijalnog rada nego što je to u području socijalne skrbi;
 10. nužna je kvalitetna suradnja s kolegama iz drugih područja društva;
 11. potrebno je povećati broj socijalnih radnika u političkom djelovanju i sukreiranju socijalnih politika;
 12. socijalni radnici trebaju biti jedinstveni u svojim nastojanjima da se „izbore za struku“ te trebaju svoje napore ulagati kroz Sekciju Hrvatske komore socijalnih radnika;
 13. nužno je da se socijalni radnici u zdravstvu kontinuirano usavršavaju - kroz seminare, edukacije, savjetovanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA ZA ČLANOVE

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Više informacija o postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije - socijalni radnik kandidat može dobiti u kontaktu sa stručnim suradnikom HKSR-a usmeno, u osobnom kontaktu ili telefonski utorkom i četvrtkom od 9 do 11:00 sati.

Pismene upite kandidat može uputiti na e-mail adresu: sluzbenik1@hksr.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

PRAVILNIK

Obrazac zahtjeva je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak priznavanja ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i u potpunosti popunjen.

Molimo vas da, ukoliko promijenite adresu, ime ili prezime za vrijeme trajanja postupka priznavanja, o tome pisanim putem obavijestite Hrvatsku komoru socijalnih radnika.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE - SOCIJALNI RADNIK

IZNIMNO VAŽNO!

Osobe koje se zapošljavaju u reguliranoj profesiji – u Republici Hrvatskoj, a kvalifikaciju su stekle izvan Republike Hrvatske, ne mogu se zaposliti temeljem rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje, već temeljem rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaju nadležna tijela.

Osobe kojima je rješenjem nadležnog tijela priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nisu dužne ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u toj reguliranoj profesiji.

POPIS DOKUMENTACIJE

Uputa za uplatu troškova

Odluka


POTVRDE

1. Potvrda o sukladnosti obrazovanja s Direktivom 2005/36/EZ

OBRAZAC ZAHTJEVA

Napomena: ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac dostaviti putem pošte ili osobno u ured Komore


POPUSTI ZA ČLANOVE

POGODNOSTI PRIVREDNE BANKE ZAGREB

Popusti na stomatološke usluge

Popusti na usluge estetskog centra

Popusti Certitudo d.o.o. 
Svaki član Komore ima pravno na jedan besplatan pravni savjet godišnje iz bilo kojeg područja prava u okviru police osiguranja pravne zaštite koju je ugovorila i plaća Komora.
SPECIFIKACIJA POLICE PRAVNE ZAŠTITE ZA ČLANOVE U 2020.
Polica osiguranja pravne zaštite za članove
Pravni savjeti se mogu iskoristiti na način da se članovi obrate uredu Komore putem e-maila info@hksr.hr

Pogodnosti Hrvatske poštanske banke
Kontakt osoba za HPB pogodnosti:
Mario Hajnić,
01 4804604
mario.hajnic@hpb.hr

CleanExpress kemijske čistionice i praonice - 20% uz predočenje članske iskaznice HKSR-a

HNK Ivan pl. Zajec, Rijeka - 30 % uz predočenje članske iskaznice

KD Vatroslava Lisinskog – na odabrane koncerte uz predočenje članske iskaznice

HNK Osijek – uz predočenje članske iskaznice


NOVOSTI

SURADNJA

 

Časopis „Ljetopis socijalnog rada“ u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika poziva socijalne radnike/radnice na publiciranje stručnih članaka.
Zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti.
Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini časopis u Republici Hrvatskoj koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.
Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci.
U suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.


Više na: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsrPodrška međunarodne federacije socijalnih radnika

 

Na inicijativu Sekcije socijalnih radnika u zdravstvu Hrvatske komore socijalnih radnika i uz pomoć Hrvatske udruge socijalnih radnika, Međunarodna federacija socijalnih radnika Europe (IFSW Europe) uputila je dopis podrške u svrhu zaštite prava i interesa socijalnih radnika u Republici Hrvatskoj.


IFSW Europe će originalni dokument dostaviti poštom i elektronskim putem svim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj (na Ured predsjednice Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ured pučkog pravobranitelja, Saborske Odbora za ljudska prava, obitelj, mladež i sport i zdravstvo i socijalnu skrb).


Ovdje možete preuzeti originalni dokument te njegov prijevod na hrvatski jezik.


STATEMENT IFSW EUROPE – PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATEMENT OF IFSW EUROPE E.V. IN SUPPORT OF SOCIAL WORKERS IN CROATIA